blank

Annwyl gyfeillion a chefnogwyr Ymddiriedolaeth y Plwyf,

Ar y Diwrnod Rhyngwladol Elusennol hwn, rwy’n llawn diolchgarwch a llawenydd aruthrol wrth i mi estyn fy niolch cynhesaf i bob un ohonoch sydd wedi cefnogi a gwirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth y Plwyf dros y blynyddoedd. Mae eich ymroddiad diwyro i’n hachos wedi cyffwrdd â bywydau miloedd ac nid yw wedi bod yn ddim llai na rhyfeddol.

Sefydlwyd Diwrnod Rhyngwladol yr Elusen, a ddethlir yn flynyddol ar Fedi 5ed, gan y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo ymdrechion elusennol ac annog unigolion i leddfu dioddefaint dynol. Mae’n ein hatgoffa o bwysigrwydd tosturi, undod ac anhunanoldeb yn ein cymuned fyd-eang.

Yn Ymddiriedolaeth y Plwyf, mae ein gwreiddiau wedi’u gwreiddio’n gadarn mewn sylfeini Cristnogol cariad, tosturi a gwasanaeth, sy’n cyd-fynd yn daclus â hanfod Diwrnod Rhyngwladol Elusen. Trwy ddarpariaeth frys, addysg, gwaith ieuenctid a phlant, a phrosiectau lles, rydym yn ymdrechu’n ddiflino i gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion a theuluoedd di-ri.

Mae ein hymdrechion i ddarparu argyfwng yn sicrhau nad oes unrhyw un yn ein cymuned yn mynd i’r gwely yn llwglyd, nac mewn unrhyw fath o berygl. Mae eich cefnogaeth wedi bod yn allweddol wrth ddarparu bwyd i’r rhai sy’n wynebu’r amgylchiadau mwyaf llym a phrofi sawl math o boverties. Mae ein mentrau addysgol yn grymuso’r genhedlaeth nesaf, gan roi’r offer sydd eu hangen arnynt i wneud dyfodol mwy disglair iddynt eu hunain a chaniatáu i’r genhedlaeth bresennol wella eu hamgylchiadau a’u grymuso i gymryd rheolaeth o’u tynged eu hunain.

Mae ein rhaglenni ieuenctid a phlant yn meithrin amgylchedd o gariad, arweiniad a mentoriaeth, gan ganiatáu i’n rhai ifanc ffynnu a thyfu’n unigolion cyfrifol a thosturiol. At hynny, nod ein prosiectau lles yw gwella iechyd corfforol, emosiynol ac ysbrydol aelodau ein cymuned.

Mae eich cyfraniadau wedi ein galluogi i ddod â gobaith a newid cadarnhaol i fywydau llawer, ac am hynny, rydym yn wirioneddol ddiolchgar.

Wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Elusen, rwy’n annog pawb i ystyried ymuno â ni yn ein cenhadaeth. Mae eich ymwneud ag Ymddiriedolaeth y Plwyf nid yn unig o fudd i’r rhai mewn angen ond hefyd yn cyfoethogi eich bywyd eich hun. Mae gan y weithred o roi, p’un ai drwy eich amser i wirfoddoli, drysori ar ffurf rhoddion ariannol, neu ddoniau a all ein helpu i wella ein gwaith, y pŵer i drawsnewid cymunedau a meithrin ymdeimlad dwfn o bwrpas.

Gyda’n gilydd, gallwn barhau i wneud gwahaniaeth, un bywyd ar y tro, a gwasanaethu fel enghraifft ddisglair o gariad ar waith. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am sut y gallwch ddod yn rhan o’r daith hyfryd hon o dosturi a haelioni.

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth a’ch ymroddiad diwyro i Ymddiriedolaeth y Plwyf. Boed i’n gwaith barhau i fod yn esiampl o obaith a chariad at bawb rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Mewn ffydd a diolch,

Y Parch Dean Aaron Roberts | Prif Swyddog Gweithredol

Of further interest...

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?