blank

Parseli Bwyd.
Casgliad Presgripsiynau.
Clust sy'n Gwrando.

Mae’r Prosiect GOFAL yn cynnig banc bwyd, gwasanaeth casglu presgripsiwn a llinell gymorth ffôn i unrhyw un sydd ei angen.
food bank caerphilly

Cael Help

001-one

Cais

02921 880 212 option 0
010-two-1

Ymateb

Unwaith y byddwch wedi gofyn am help drwy ein gwasanaeth cymorth ffôn neu drwy ein cymorth ar-lein, bydd rhywun yn cysylltu â chi o fewn 24 awr (Llun-Gwener, 9am-12pm) i gadarnhau eich cais. Mae’n bwysig iawn ein bod yn cadarnhau eich cais gyda chi cyn i ni weithredu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r wybodaeth gyswllt gywir i ni.

011-three-1

Derbyn

Unwaith y bydd popeth wedi’i gadarnhau, eisteddwch yn ôl a gadewch inni ofalu am y gweddill. Byddwn yn falch iawn o’ch helpu i ddarparu parsel bwyd i chi, dosbarthu presgripsiwn, neu drefnu amser i sgwrsio dros y ffôn.

Angen help eto?

Yn syml, ailadroddwch y camau! Rydym yn fwy na pharod i’ch helpu mor aml ag sydd ei angen*. Fodd bynnag, os oes angen mwy na thri pharsel bwyd arnoch o fewn blwyddyn galendr, bydd angen a cyfeirio.

*Rydym yn cadw’r hawl i gapio nifer y parseli a/neu atgyfeiriadau a roddir i unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth er mwyn sicrhau bod y system yn cael ei defnyddio’n gywir a bod cydraddoldeb yn cael ei ddangos i bob defnyddiwr gwasanaeth.

Atgyfeiriadau

Ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth...

Beth yw Atgyfeiriad?

Os ydych yn derbyn parseli bwyd gennym ni, gallwch wneud cais am 3 mewn unrhyw flwyddyn galendr cyn y byddwch angen cefnogaeth sefydliad arall er mwyn parhau i’w derbyn...
Er mwyn parhau i allu gofyn am barseli bwyd gennym ar ôl eich terfyn o 3 parsel bwyd, byddai angen i chi gysylltu ag un o'n partneriaid atgyfeirio, a fydd yn cysylltu â ni i'ch cyfeirio. Yna byddant yn rhoi rhif cyfeirio i chi y gallwch ei ddefnyddio i barhau i ofyn am barseli.

Pa mor hir y mae atgyfeiriadau'n para?

Unwaith y bydd gennych rif atgyfeirio gan un o’n partneriaid, bydd yr atgyfeiriad yn para am 90 diwrnod , ac wedi hynny daw’r rhif atgyfeirio i ben.
Gobeithiwn y byddwch mewn amgylchiadau gwell ar ôl y pwynt hwn. Fodd bynnag, os byddwch yn dal angen help gennym ar ôl 90 diwrnod, gallwch ofyn i'ch partner atgyfeirio eich atgyfeirio eto. Byddant yn rhoi rhif atgyfeirio newydd i chi a gallwch barhau i ofyn am barseli bwyd gennym ni. Rydym yn cadw'r hawl i fonitro nifer yr atgyfeiriadau sydd gan ddefnyddiwr gwasanaeth, a chyfyngu ar y nifer hwnnw os teimlwn fod y system yn cael ei chamddefnyddio.

Ble gallaf gael atgyfeiriad ar gyfer cymorth hirdymor gan y Prosiect CARE?

Mae gennym nifer o sefydliadau anhygoel yn gweithio gyda ni i ddarparu cymorth i'r rhai sydd mewn gwir angen. Hofran i ddarganfod mwy...
Ydych chi'n chwilio am rywun i'ch cyfeirio at y Prosiect GOFAL am gymorth hirdymor? Rydych chi wedi dod i'r lle iawn ...
Dod o hyd i Bartner Atgyfeirio

Ar gyfer Sefydliadau...

Beth yw Partneriaid Atgyfeirio?

Mae Partneriaid Atgyfeirio yn weithwyr proffesiynol a sefydliadau sy’n gweithredu yn ein meysydd gwasanaeth sy’n gallu cael mynediad at ddarpariaeth tymor hir o barseli bwyd, casgliadau presgripsiwn a chefnogaeth emosiynol i’w cleientiaid.
Mae partneriaethau gyda sefydliadau eraill sydd â gweledigaeth i weld newid cadarnhaol yn ein byd yn hollbwysig os yw'r weledigaeth hon am gael ei gwireddu. Rydyn ni'n edrych i wneud cysylltiadau...
Darganfod mwy am bartneru gyda The CARE Project

Sut gall fy sefydliad gofrestru i fod yn Bartner Atgyfeirio?

Mae cofrestru i fod yn Bartner Atgyfeirio yn broses hawdd. Yn syml, hofran dros y blwch hwn i ddarganfod sut y gallwch chi bartneru â ni...

Cofrestrwch heddiw

Rydym bob amser yn chwilio am sefydliadau sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus ac elusennol i ymuno â ni i wella bywydau pobl. Mae ein proses gofrestru yn syml, felly pam na wnewch chi gofrestru gyda ni heddiw?
Cofrestrwch i fod yn Bartner Atgyfeirio

Pa fath o wasanaethau y gallwn atgyfeirio pobl ar eu cyfer?

Mae'r Prosiect GOFAL yn darparu parseli bwyd, danfoniad presgripsiwn, pigion siopa Click & Collect a gwasanaeth cymorth emosiynol...
Mae angen atgyfeiriad ar Ddefnyddwyr Gwasanaeth am gymorth hirdymor gyda pharseli bwyd. Mae atgyfeirio yn ddewisol ar gyfer ein gwasanaethau eraill, fodd bynnag rydym yn annog Partneriaid Atgyfeirio i wneud atgyfeiriadau ar gyfer yr holl wasanaethau gan ei fod yn rhoi pobl ar ein radar, ac mae Defnyddwyr Gwasanaethau Atgyfeiriedig yn gallu cael mynediad at fathau eraill o gymorth megis cymorth ariannol os ydynt yn gymwys. , a hyfforddiant sgiliau bywyd.

As professionals and organisations in the local area who come face to face with the people of our communities, you are the people best placed to point people in the right direction when they are in need.

We want to work with local organisations to address need in our communities. A number of organisations can sign up to be a Referral Partner with us…

– Schools / Education Establishments

– Churches / Places of Worship

– Social Services

– Jobcentre

– Local Councillors / MP

– Citizens Advice

– GP Surgeries

– Health Visitors

– Housing Association, Warden of Sheltered/Assisted Housing etc.

– Other charities who help people in need.

This list is non exhaustive.

 

When it comes to being a Referral Partner with the CARE Project, you will assist us in identifying those who are in need of practical assistance with food, prescription collection and/or pastoral care so that we can help improve their circumstances.

Poverty comes in many different kinds, whether that is financial, mental, emotional, technological, physical, or another type of poverty. Our work is to mitigate against such poverties by addressing the immediate need and then working with service users to prevent their situation getting worse.

As a Referral Partner, you would have access to our online system which would allow you to refer people to us. All referrals will have access to help for 90 days at a time before needing to be referred to us again if their circumstances haven’t improved.

All you need to do is have a chat with potential Service Users during the course of your work, and identify if they are in need of help. If they are, fill in the form and we’ll do the rest! We trust your expertise as the Referral Partner, so there isn’t a complicated eligibility criteria form to go through… you simply make the judgement using your own established systems and methods.

Fel gweithwyr proffesiynol a sefydliadau yn yr ardal leol sy’n dod wyneb yn wyneb â phobl ein cymunedau, chi yw’r bobl sydd yn y sefyllfa orau i gyfeirio pobl i’r cyfeiriad cywir pan fyddant mewn angen.

Rydym eisiau gweithio gyda sefydliadau lleol i fynd i’r afael ag angen yn ein cymunedau. Gall nifer o sefydliadau gofrestru i fod yn Bartner Atgyfeirio gyda ni…

– Ysgolion / Sefydliadau Addysg

– Eglwysi / Mannau Addoli

– Gwasanaethau Cymdeithasol

– Canolfan Gwaith

– Cynghorwyr Lleol / AS

– Cyngor ar Bopeth

– Meddygfeydd

– Ymwelwyr Iechyd

– Cymdeithas Tai, Warden Tai Gwarchod/Tai â Chymorth ac ati.

– Elusennau eraill sy’n helpu pobl mewn angen.

Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr.

O ran bod yn Bartner Atgyfeirio gyda’r Prosiect CARE, byddwch yn ein cynorthwyo i adnabod y rhai sydd angen cymorth ymarferol gyda bwyd, casglu presgripsiwn a/neu ofal bugeiliol fel y gallwn helpu i wella eu hamgylchiadau.

Daw tlodi mewn llawer o wahanol fathau, boed hynny’n ariannol, yn feddyliol, yn emosiynol, yn dechnolegol, yn gorfforol, neu’n fath arall o dlodi. Ein gwaith yw lliniaru tlodi o’r fath trwy fynd i’r afael â’r angen dybryd ac yna gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth i atal eu sefyllfa rhag gwaethygu.

Fel Partner Atgyfeirio, byddai gennych fynediad i’n system ar-lein a fyddai’n caniatáu ichi atgyfeirio pobl atom. Bydd pob atgyfeiriad yn gallu cael cymorth am 90 diwrnod ar y tro cyn bod angen eu cyfeirio atom eto os nad yw eu hamgylchiadau wedi gwella.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cael sgwrs gyda Defnyddwyr Gwasanaeth posibl yn ystod eich gwaith, a nodi a oes angen cymorth arnynt. Os ydyn nhw, llenwch y ffurflen ac fe wnawn ni’r gweddill! Rydym yn ymddiried yn eich arbenigedd fel y Partner Cyfeirio, felly nid oes ffurflen meini prawf cymhwyster gymhleth i fynd drwyddi… y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw gwneud y dyfarniad gan ddefnyddio eich systemau a’ch dulliau sefydledig eich hun.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?