Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli gyda ni yn ffordd wych o rannu eich doniau a threulio eich amser...

Pam gwirfoddoli?

Yn The Parish Trust, credwn y dylai gwirfoddoli gyfoethogi bywydau ein gwirfoddolwyr. Rydym yn hoffi gwneud gwirfoddoli mor fuddiol â phosibl, felly dyma restr o rai o’r buddion y gallwch eu disgwyl o wirfoddoli gyda ni:

Credydau Amser Tempo

Os ydych chi’n gymwys oherwydd yr oriau gwirfoddol rydych chi’n eu hymrwymo i’r elusen, gallwn ni roi “Credydau Amser” i chi. Gall y credydau hyn adio i roi dewis o fuddion gwahanol i chi, fel tanysgrifiadau Netflix a Disney +, diwrnodau allan, prydau allan a hyd yn oed arian ar ffôn PAYG!

Rhowch hwb i'ch CV

Mae gwirfoddoli wir yn sefyll allan ar CV, ac mae cyflogwyr yn debygol o ffafrio rhywun sydd â phrofiad gwirfoddoli gan ei fod yn dangos amrywiaeth o rinweddau dymunol mewn darpar weithiwr.

Cyfeirnod

Os ydych chi wedi bod yn gwirfoddoli gyda ni ers tro, byddwn yn fwy na pharod i ddarparu geirda ar eich cyfer ym mha bynnag beth yr hoffech ei wneud yn y dyfodol.

Teulu Gwirfoddol

Mae ein gwirfoddolwyr yn gyfeillgar iawn ac rydym yn hoffi eu gweld fel teulu o wirfoddolwyr. Rydym yn sylweddoli bod cyfathrebu a chyfeillgarwch ag eraill yn bwysig iawn - ac rydych chi'n cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar eich cymuned wrth i chi ei wneud!

Gweld yr Effaith

Rydym yn aml yn cael ein defnyddwyr gwasanaeth i ddiolch i ni am bopeth a wnawn drostynt. Mae ein gyrwyr danfon a'n cynorthwywyr yn arbennig yn gwybod am yr effaith mae ein gwasanaethau'n ei gael ar fywydau'r rhai rydyn ni'n eu helpu. Mae'n wych gwybod bod y gwaith rydych chi'n ei wneud yn helpu'r rhai sydd mewn angen yn lleol.

Pa gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael?

blank

Triniwr Galwadau – Gweithio o gartref cymryd galwadau ffôn gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth. 9am-3pm, Llun-Gwener. Mae sifftiau ar sail hawlio neu reolaidd.

Gweinyddwr Tocynnau – Gweithio o gartref gan ddefnyddio ein system docynnau ar-lein i gadarnhau parseli bwyd. 9am-3pm Llun-Gwener. Mae sifftiau ar sail hawlio neu reolaidd.

Pecynnwr Bwyd – Pacio parseli bwyd ym mhencadlys yr elusen, helpu i lanhau wedyn a chynorthwyo gyda Bag A Bargain. 4pm-7pm – dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae sifftiau ar sail hawlio neu reolaidd.

Gyrrwr Dosbarthu – Dosbarthu parseli bwyd i Ddefnyddwyr Gwasanaeth yn CF83, naill ai yng ngherbyd y gwirfoddolwr ei hun neu gan ddefnyddio fan ddosbarthu Ymddiriedolaeth y Plwyf. 4:30pm-6:00pm, 5:00pm-6:30pm, 5:30pm-7:00pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae sifftiau ar sail hawlio neu reolaidd.

Cynorthwyydd Dosbarthu – Cynorthwyo Gyrwyr Dosbarthu i ddosbarthu parseli bwyd i Ddefnyddwyr Gwasanaeth yn CF83. Nid oes angen gyrru. 4:30pm-6:00pm, 5:00pm-6:30pm, 5:30pm-7:00pm ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae sifftiau ar sail hawlio neu reolaidd.

Casglwr Bwyd – Casglu bwyd o le penodol ar amser penodol, gyda’r nos/nos fel arfer, ac yna rhoi’r bwyd i gadw pan fyddwch yng nghanolfan fwyd y pencadlys elusen. Mae sifftiau yn rheolaidd. Mae slotiau amrywiol ar gael.

Gweithiwr Ailgyflenwi – Cynorthwyo gyda’r casgliadau bwyd i gadw bwyd yng nghanolbwynt bwyd y pencadlys elusen. Mae sifftiau yn rheolaidd. Mae slotiau amrywiol ar gael.

Casglwr GOFAL – Postio taflenni casglu o amgylch un stryd neu luosog a chasglu rhoddion bwyd o’r stryd(oedd) hynny ar yr amser a drefnwyd i’w dosbarthu ym Mhencadlys yr elusen pryd bynnag y bo’n gyfleus i chi. Gellir gwneud hyn pryd bynnag sy’n gyfleus i chi ac nid oes unrhyw ofynion o ran pa mor aml yr ydych yn ei wneud.

Gwarcheidwad Gardd Gymunedol – Gofalu am yr Ardd Gymunedol, trwy gynnal a chadw rheolaidd a/neu helpu ar adegau penodol. Does dim shifftiau, mae croeso i chi ddod i lawr pryd bynnag yr hoffech chi.

Cynorthwyydd Digwyddiadau – Cynorthwyo gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau sy’n digwydd yn Ymddiriedolaeth y Plwyf. Byddai’r rhain yn cael eu trefnu ymlaen llaw. Nid oes unrhyw sifftiau.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?