Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn barhaus yn ceisio bod yn gwbl agored a thryloyw ynghylch sut rydym yn gweithredu, yr hyn yr ydym yn ei gyflawni, a sut yr ydym yn gwario ein harian. I’r perwyl hwn, rydym yn awr yn dechrau rhannu adroddiadau effaith misol a luniwyd gan Aimee, un o’n Gweithwyr Cymunedol, y gobeithiwn y byddant o ddiddordeb i’r Cyhoedd yn Gyffredinol. Eu nod yw bod yn fyr ac yn fachog, i ddangos yr effaith wirioneddol, deimladwy y mae’r Elusen wedi’i chael ar lawr gwlad. Nid ydynt, fodd bynnag, yn gyfeiriad hollgynhwysfawr at bopeth yr ydym wedi’i gyflawni, ond yn hytrach rhai uchafbwyntiau wedi’u golygu.

Y Prosiect GOFAL

Parhaodd y Prosiect GOFAL yn brysur yn ystod mis Ionawr – tueddwn i weld cynnydd sydyn yn y defnydd o’r Prosiect GOFAL yn ystod cyfnod y Nadolig sy’n parhau trwy fisoedd cynnar y flwyddyn, gyda llawer o defnyddwyr gwasanaeth heb eu cyfeirio yn ceisio cymorth oherwydd y straen ychwanegol ar gyllid ar ôl gwyliau’r Nadolig.

  • Parseli a Anfonwyd – 156
  • Pobl yn bwydo – 475
  • Atgyfeiriadau a Dderbyniwyd – 19

Digwyddiadau/Cyrsiau Eraill

Nawr bod cyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19 yn raddol ddiflannu, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn edrych i gynyddu ei darpariaeth fel ei bod yn haws cynnal digwyddiadau wyneb yn wyneb ac agor ein hadeilad.

  • Cyrsiau/Sesiynau a gynhaliwyd – 8
  • Pobl yn mynychu digwyddiadau – 139

Gwirfoddoli

Ni allai ein gwaith ddigwydd heb y dorf ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n rhan o Deulu Gwirfoddoli Ymddiriedolaeth y Plwyf.

  • Oriau Gwirfoddolwyr a Roddwyd – 578
  • Gwirfoddolwyr Newydd – 7
  • Gwirfoddolwyr Rheolaidd (gwirfoddoli o leiaf unwaith y mis) – 140

Datblygiadau Newydd

Dechreuwyd menter newydd, Siarad n Daclus , sydd â’r nod o leihau sbwriel yn ein hardal wasanaeth, y mis hwn. Rydym eisoes yn gweithio mewn modd aml-asiantaeth gyda sefydliadau fel Cadwch Gymru’n Daclus a hefyd y cyngor lleol. Mae hyn yn rhan o’n Darpariaeth CAM – cyfres o glybiau, digwyddiadau, a chyrsiau a ddarperir i’r Cyhoedd.

  • Bagiau o Sbwriel wedi eu casglu – 18

Of further interest...

June 25,2022

Adroddiad Effaith Mai 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf

May 25,2022

Adroddiad Effaith Ebrill 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?