blank

Annwyl gyfeillion,

Ysgrifennaf atoch i gyd wrth i ni ddechrau Wythnos Gwirfoddolwyr, a gynhelir rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn, sy’n amser arbennig sy’n ymroddedig i anrhydeddu’r unigolion anhunanol sy’n rhoi o’u hamser a’u hegni i wneud gwahaniaeth. Rwyf am gymryd eiliad i fynegi fy niolch dwys i’r tîm anhygoel o wirfoddolwyr yn The Parish Trust. Heb eich ymroddiad a’ch cefnogaeth ddiwyro, ni allai ein sefydliad weithredu.

Fel sefydliad achrededig “Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr”, rydym yn deall gwir werth gwirfoddoli a sut y mae wrth wraidd ein gweithgareddau. Gan ein bod yn sefydliad Cristnogol, credwn fod gwasanaeth i’r gymuned nid yn unig yn opsiwn ond yn rhan annatod o’n gwaith a’n hunaniaeth. Trwy eich ymdrechion diflino, rydych chi’n ymgorffori ysbryd tosturi a chariad, gan greu effaith gadarnhaol ar fywydau’r rhai rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Gwirfoddolwyr yw calon ac enaid Ymddiriedolaeth y Plwyf. Bob mis, rydych chi’n cyfrannu cannoedd o oriau o’ch amser gwerthfawr i’n prosiectau amrywiol. Oherwydd eich ymrwymiad, rydym yn gallu ymestyn ein cyrhaeddiad a chynorthwyo’n llythrennol filoedd o unigolion bob blwyddyn. Boed yn darparu cymorth hanfodol i unigolion agored i niwed, yn trefnu digwyddiadau cymunedol, yn dod â chyfleoedd i blant a phobl ifanc, yn gofalu am yr amgylchedd, neu’n rhoi clust i wrando i’r rhai mewn angen, mae eich cyfraniadau yn gwneud gwahaniaeth sylweddol ym mywydau llawer.

Mae’n llenwi fy nghalon â llawenydd a balchder i weld yr angerdd a’r brwdfrydedd anhygoel sydd gennych i’ch gwaith gwirfoddol. Mae eich parodrwydd i fuddsoddi yn llesiant pobl eraill a’r gymuned yn wirioneddol ysbrydoledig. Mae eich anhunanoldeb a’ch haelioni yn ymgorffori’r hyn yr ydym ni fel sefydliad yn sefyll drosto, gan ddangos y cariad a’r tosturi a ddylai fod yn asgwrn cefn i sefydliad sydd wedi’i seilio ar werthoedd Cristnogol.

Gan edrych i’r dyfodol, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf eisoes yn gweithio ar fentrau newydd i fuddsoddi ymhellach mewn gwirfoddoli a’n gwirfoddolwyr. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu sgiliau a chyfleoedd gwerthfawr i’n gwirfoddolwyr ifanc a fydd yn llywio eu bywydau fel oedolion. Rydym yn credu mewn meithrin y genhedlaeth nesaf o arweinwyr tosturiol, gan eu grymuso i greu newid cadarnhaol yn eu cymunedau.

I bawb nad ydynt eto’n rhan o’n tîm gwirfoddolwyr, fe’ch gwahoddaf i ystyried y manteision anfesuradwy a ddaw yn sgil gwirfoddoli. Nid gweithred o roddi yn unig ydyw; mae’n gyfle ar gyfer twf personol, meithrin perthnasoedd, a chael effaith barhaol. Trwy wirfoddoli, gallwch ddarganfod talentau newydd, datblygu empathi, a chyfrannu at achos mwy na chi eich hun tra’n cael gwell dealltwriaeth o’n byd hardd ond toredig, a sut gallwch chi gael effaith gadarnhaol ar eraill.

Os teimlwch eich bod yn cael eich galw i ymuno â’n tîm anhygoel o wirfoddolwyr, byddem wrth ein bodd yn eich croesawu â breichiau agored. Ewch i’n tudalen cofrestru gwirfoddoli yma i archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael a dod yn rhan o’n cenhadaeth i drawsnewid bywydau.

Unwaith eto, rwy’n estyn fy ngwerthfawrogiad gwresog i bob un o’n gwirfoddolwyr. Mae eich ymroddiad, ymrwymiad, a chariad yn disgleirio’n llachar, ac rydym yn ddiolchgar am byth am y cyfraniadau amhrisiadwy a wnewch i Ymddiriedolaeth y Plwyf a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Gyda diolchgarwch a bendithion dyfnaf,

Parch Dean Aaron Roberts
Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth y Plwyf

Of further interest...

blank
June 28,2022

Sbotolau Gwirfoddolwr: David M

Rydym mor ffodus i gael David gyda ni yma

blank
June 20,2022

Sylw i Wirfoddolwr: Josh D

Gadewch inni eich cyflwyno i Josh! Rydyn ni i

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?