blank

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf ar gyfer yr elusen. Rydym yn hoffi rhoi gwybod i’r Cyhoedd am ein gweithgaredd fel y gallant weld sut mae eu rhoddion a’u hamser yn ein cynorthwyo gyda’n nodau ac amcanion elusennol.

Y Prosiect GOFAL

Gwelodd y Prosiect GOFAL gynnydd bychan iawn mewn ceisiadau fis diwethaf, gyda mwy o atgyfeiriadau yn cael eu cymryd. Mae Bag a Bargain wedi bod yn brysur gyda mwy o bobl yn defnyddio’r gwasanaeth. Er bod hyn yn agored i bawb waeth beth fo’u hamgylchiadau, rydym yn dueddol o ganfod mai dyma’r cam cyntaf i rai tuag at ofyn am barsel bwyd gan fod eu sefyllfa ariannol yn mynd yn anoddach i’w rheoli.

  • Parseli a Anfonwyd – 150
  • Pobl yn bwydo – 397
  • Atgyfeiriadau a Dderbyniwyd – 18

Digwyddiadau/Cyrsiau Eraill

Mae ein portffolio o ddigwyddiadau, cyrsiau, a chlybiau drwy CAM wedi parhau i dyfu, gan ddangos cynnydd mewn cyrhaeddiad a chyfranogiad dros y mis diwethaf.

  • Cyrsiau/Sesiynau a gynhaliwyd – 32
  • Pobl yn mynychu digwyddiadau – 437
  • Bagiau o Sbwriel a Gasglwyd trwy Siarad n Taclus – 13
  • Eitemau wedi’u Gwau Byddin Yarny sydd wedi’u rhoi – 318

Gwirfoddoli

Ni allai ein gwaith ddigwydd heb y dorf ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n rhan o Deulu Gwirfoddoli Ymddiriedolaeth y Plwyf. Cynyddodd gwirfoddoli yn ddifrifol y mis diwethaf, gyda chynnydd o 27% yn yr oriau a roddwyd (mis diwethaf rhoddwyd 585 awr i wirfoddoli). Y mis diwethaf, roedd gennym ni fath o wirfoddolwyr sydd wedi bod yn segur gyda ni ers amser maith, yr ydym ni wedi eu “harchifo”, sydd wedi ystumio ein hystadegau. Felly, mae’n ymddangos ein bod wedi “colli” llawer o wirfoddolwyr. Fodd bynnag, mae gennym dîm craidd da, ac rydym yn gweithio’n galed i ddenu gwirfoddolwyr newydd i’r elusen. Efallai eich bod yn rhywun a allai ymuno â’r tîm? Mae gan y dudalen hon bopeth sydd angen i chi ei wybod…

  • Oriau Gwirfoddolwyr a Roddwyd – 745
  • Gwirfoddolwyr Newydd – 14
  • Gwirfoddolwyr Rheolaidd (gwirfoddoli o leiaf unwaith y mis) – 66

Datblygiadau Newydd

Ein Clwb Gemau cyntaf erioed ar 1af Mawrth. Daeth NET (Nurture Equip & Thrive) i lawr i Tommy’s Tots i helpu pobl i ddychwelyd i, neu symud ymlaen mewn, cyflogaeth. Cynhaliwyd ein Clwb Cinio Cymunedol cyntaf erioed ar gyfer y cyhoedd ar 24 Mawrth. Fe wnaethom ddechrau ein Hwb Cymorth Cyflogaeth mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chymunedau am Waith a Mwy ar 24ain, a fydd yn digwydd bob wythnos. Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Gwent a Chadwch Gymru’n Daclus i godi sbwriel o strydoedd Parc Lansbury ar y 25ain. Dechreuodd ein côr cymunedol ar 21ain. Rydym wedi cael ein sefydlu fel Hyb Casglu Sbwriel swyddogol gyda Cadwch Gymru’n Daclus ar 28ain.

Of further interest...

blank
June 25,2022

Adroddiad Effaith Mai 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf

blank
May 25,2022

Adroddiad Effaith Ebrill 2022

Rydym yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad effaith diweddaraf

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?