Yn ôl pob tebyg, mae dros 50% o Oedolion y DU yn bwriadu gwirfoddoli yn 2024. Ydych chi’n un ohonyn nhw?

Mewn arolwg diweddar a gynhaliwyd gan Savanta ar ran Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, daeth datguddiad rhyfeddol i’r amlwg—mae 50% o oedolion yn y DU yn paratoi i gofleidio’r ysbryd o roi yn ôl drwy wirfoddoli yn 2024. Mae’r ymchwydd hwn mewn diddordeb nid yn unig yn tanlinellu ymwybyddiaeth gynyddol o gyfrifoldeb cymdeithasol ond hefyd yn cyflwyno cyfle unigryw i unigolion gael effaith wirioneddol ar eu cymunedau.

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn cydnabod arwyddocâd yr arolwg hwn ac mae’n gyffrous i wahodd unigolion i ymuno â ni i harneisio’r momentwm hwn ar gyfer newid cadarnhaol. Soniodd yr arolwg fod 1 o bob 10 oedolyn yn gobeithio gwirfoddoli am y tro cyntaf erioed.

Ein cwestiwn mawr yw, a ydych chi’n un ohonyn nhw? Rydym yn sicr yn gobeithio, gan fod Ymddiriedolaeth y Plwyf bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â’n helusen sy’n tyfu o hyd. Rydyn ni’n mynd trwy gyfnod unigryw o newid aruthrol wrth i ni geisio tyfu, ac mae angen cymaint o bobl â phosib i’n helpu ym mhennod nesaf ein taith.

Dyma rai o’r cyfleoedd gwirfoddoli effeithiol sydd ar gael:

 1. Triniwr Galwadau – Cysylltu Cymunedau: Gweithiwch o gysur eich cartref, gan dderbyn galwadau ffôn gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth. Sifftiau o 9 am i 12pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan ddarparu cysylltiadau a chefnogaeth hanfodol.
 2. Gweinyddwr Tocynnau – Symleiddio Cymorth: Rheoli systemau tocynnau ar-lein i gadarnhau parseli bwyd o’r cartref. Sifftiau ar gael rhwng 9 am a 3 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan symleiddio’r broses o ddarparu cymorth hanfodol.
 3. Pecynnwr Bwyd – Cymunedau Maethu: Paciwch barseli bwyd yn ein pencadlys elusen, cyfrannwch at lanhau, a chefnogwch Bag A Bargain. Sifftiau o 4 pm i 7 pm ar ddydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener, gan feithrin cymunedau mewn angen yn weithredol.
 4. Gyrrwr Dosbarthu – Bylchau Pontio: Dosbarthwch barseli bwyd i Ddefnyddwyr Gwasanaeth yn CF83, gan ddefnyddio eich cerbyd eich hun neu fan ddosbarthu Ymddiriedolaeth y Plwyf. Sifftiau amrywiol o 4:30 pm i 7:00 pm ar ddydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener, gan bontio bylchau mewn hygyrchedd bwyd.
 5. Cynorthwyydd Cyflenwi – Rôl Gefnogol: Cynorthwyo Gyrwyr Dosbarthu i ddosbarthu parseli bwyd i Ddefnyddwyr Gwasanaeth yn CF83 heb fod angen gyrru. Sifftiau o 4:30 pm i 7:00 pm ar ddydd Llun, dydd Mercher, a dydd Gwener, gan ddarparu cefnogaeth werthfawr.
 6. Casglwr Bwyd – Cysylltiad Cymunedol: Casglwch roddion bwyd o leoliadau penodol a threfnwch nhw yng nghanolbwynt bwyd y pencadlys elusen. Sifftiau rheolaidd gyda slotiau amrywiol ar gael, gan feithrin cysylltiadau cymunedol.
 7. Gweithiwr Ailgyflenwi – Cynnal Cyflenwadau: Cyfrannu at gadw bwyd wedi’i gasglu yng nghanolbwynt bwyd y pencadlys elusen. Sifftiau rheolaidd gyda slotiau amrywiol ar gael, gan gynnal cyflenwadau hanfodol.
 8. Casglwr GOFAL – Effaith Bersonol: Dosbarthwch daflenni casglu, casglwch roddion bwyd, a danfonwch nhw i bencadlys yr elusen yn ôl eich hwylustod, gan ganiatáu ar gyfer cyfraniad personol ac effeithiol.
 9. Gwarcheidwad Gardd Gymunedol – Green Oasis: Cynnal yr Ardd Gymunedol pan fydd yn gyfleus i chi, gan greu gwerddon werdd i’r gymuned ei mwynhau. Dim sifftiau penodol, gan gynnig hyblygrwydd i feithrin mannau cymunedol.
 10. Cynorthwyydd Digwyddiadau – Dathliad Cymunedol: Cefnogi amrywiol ddigwyddiadau a drefnwyd ymlaen llaw gan Ymddiriedolaeth y Plwyf, gan gyfrannu at ddathliadau cymunedol. Dim sifftiau penodol, mae cyfranogiad yn digwydd yn ystod digwyddiadau a drefnwyd ymlaen llaw.

Manteision Gwirfoddoli:

 • Undod Cymunedol: Cryfhau’r bondiau o fewn eich cymuned trwy gymryd rhan weithredol mewn mentrau sy’n mynd i’r afael ag anghenion hanfodol.
 • Cyfoethogi Sgiliau: Datblygu a mireinio set amrywiol o sgiliau, gan wella eich twf personol a phroffesiynol.
 • Effaith Gymdeithasol: Byddwch yn rhan o ymdrech ar y cyd sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at les unigolion a theuluoedd yn eich cymuned.
 • Cyflawniad Personol: Profwch y boddhad a ddaw gyda gwybod eich bod wedi chwarae rhan hanfodol wrth gael effaith gadarnhaol.

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth y Plwyf i drawsnewid bwriadau yn weithredoedd a byddwch yn rhan o’r newid cadarnhaol sy’n ysgubo trwy gymunedau. Gyda’n gilydd, gadewch i ni wneud 2024 yn flwyddyn o gyfraniadau ystyrlon ac effaith barhaol.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?