blank

Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf, sefydliad Cristnogol sydd wedi hen ennill ei blwyf, yn falch iawn o gyhoeddi agor dwy swydd ymddiriedolwr ar ei Bwrdd. Wrth i’r elusen gychwyn ar bennod newydd o gyfleoedd a thwf, mae’n chwilio am ddau unigolyn angerddol sydd ag arbenigedd mewn materion cyfreithiol, cysylltiadau cyhoeddus, rhwydweithio neu strategaeth. Bydd y rolau allweddol hyn yn cyfrannu at lunio dyfodol y sefydliad a datblygu ei genhadaeth i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned. Os oes gennych ffydd Gristnogol weithredol ac awydd i greu effaith barhaol, rydym yn eich gwahodd i ystyried dod yn ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Wedi’i sefydlu ar egwyddorion Cristnogol, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf wedi ymrwymo i drawsnewid bywydau a chymunedau trwy ei mentrau elusennol amrywiol. Nod y sefydliad yw creu newid cadarnhaol trwy fynd i’r afael â materion cymdeithasol, darparu cefnogaeth, a grymuso unigolion i gyrraedd eu llawn botensial. Gyda phwyslais cryf ar gydweithio a gweithredu sy’n seiliedig ar ffydd, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ceisio dod â ffydd, gobaith a chariad i’r rhai mewn angen.

Pam Ymuno fel Ymddiriedolwr?

  1. Gwneud Gwahaniaeth Ystyrlon: Fel ymddiriedolwr, byddwch yn chwarae rhan ganolog wrth lunio a gweithredu cyfeiriad strategol y sefydliad. Bydd eich cyfraniadau yn effeithio’n uniongyrchol ar fywydau unigolion a chymunedau, gan alluogi newid cadarnhaol mewn meysydd fel lliniaru tlodi, addysg, gofal iechyd, cymuned, a mwy.
  2. Defnyddio a Gwella Eich Arbenigedd: Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn gwerthfawrogi’r set sgiliau a phrofiad amrywiol y mae pob ymddiriedolwr yn ei gynnig. P’un a oes gennych gefndir mewn materion cyfreithiol, cysylltiadau cyhoeddus, rhwydweithio, neu strategaeth, bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i ysgogi twf y sefydliad a gwella ei effaith. Mae hwn yn gyfle gwych i gymhwyso eich arbenigedd mewn ffordd ystyrlon.
  3. Datblygiad Proffesiynol a Phersonol: Mae gwasanaethu fel ymddiriedolwr yn The Parish Trust yn darparu llwyfan gwerthfawr ar gyfer twf personol a phroffesiynol. Gall ymgysylltu ag unigolion o’r un anian, cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau strategol, a chael cipolwg ar gymhlethdodau rheoli sefydliad elusennol ehangu eich gorwelion a gwella’ch sgiliau arwain.
  4. Rhwydweithio a Chydweithio: Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn mynd ati i feithrin cysylltiadau a phartneriaethau o fewn y gymuned Gristnogol a thu hwnt. Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cael y cyfle i ymgysylltu ag unigolion, sefydliadau, a rhanddeiliaid dylanwadol sy’n rhannu eich ymrwymiad i wneud gwahaniaeth. Gall y rhwydwaith hwn agor drysau i gyfleoedd a chydweithio newydd, gan ehangu cyrhaeddiad ac effaith Ymddiriedolaeth y Plwyf.
  5. Cyflawniad Ysbrydol: Mae sylfaen Gristnogol Ymddiriedolaeth y Plwyf yn sicrhau bod y gwaith a wneir yn cael ei yrru gan ffydd, cariad a thosturi. Trwy alinio eich credoau a’ch gwerthoedd â’ch ymdrechion elusennol, byddwch yn profi ymdeimlad dwfn o gyflawniad a phwrpas wrth wasanaethu’r rhai mewn angen a bod yn rym cadarnhaol yn y byd.

Sut i wneud cais

Os teimlwch eich bod yn cael eich galw i gyfrannu at genhadaeth Ymddiriedolaeth y Plwyf a bod gennych yr arbenigedd dymunol, rydym yn eich annog i wneud cais am y swyddi ymddiriedolwyr. I weld y disgrifiad swydd a chyflwyno’ch cais, ewch i’r ddolen ganlynol: Ffurflen Mynegi Diddordeb a Gwybodaeth Ymddiriedolwr y Plwyf

Casgliad

Mae ymuno ag Ymddiriedolaeth y Plwyf fel ymddiriedolwr yn gyfle anhygoel i gael effaith barhaol, cyfrannu eich sgiliau a’ch arbenigedd, a thyfu’n bersonol ac yn broffesiynol. Wrth i’r sefydliad gychwyn ar gyfnod newydd o dwf a chyfle, mae’n chwilio am unigolion angerddol sydd â chefndir cyfreithiol, cysylltiadau cyhoeddus, rhwydweithio neu strategol sy’n rhannu ffydd Gristnogol gyffredin. Trwy ddod yn ymddiriedolwr, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth lunio dyfodol Ymddiriedolaeth y Plwyf a grymuso unigolion a chymunedau i ffynnu a byw bywyd yn ei holl gyflawnder.

Ymgeisiwch heddiw a chychwyn ar daith foddhaus gyda The Parish Trust. Gyda’n gilydd, gallwn ddod â gobaith, cariad, a newid cadarnhaol i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

Of further interest...

blank
February 14,2023

Adroddiad Blynyddol i’r Comisiwn Elusennau ar gyfer 2022

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi ei Hadroddiad

blank
August 18,2021

Ffa neu Quid?

Nid yw Ni Brits yn dda iawn am siarad

blank
Ysgrifenwyd gan

Rev. Dean Aaron Roberts

Rev. Dean Aaron Roberts (BA, MA, Cert.RSCM) is the Founder and Chief Executive Officer of The Parish Trust. Prior to his current role, Dean was the Chair of Trustees for the charity. Dean has worked in a ministerial role as an ordained minister. He also holds a position at Aneurin Bevan University Health Board as a Chaplain. He is the Vice Chair of Governors of a primary school, and has served on various Boards and Committees throughout his career. Dean is a member of the Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO)

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?