Ymddiriedolwr

Trosolwg o’r Sefydliad: Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn elusen gofrestredig sy’n ymroddedig i wasanaethu’r gymuned trwy amrywiol fentrau a phrosiectau. Gydag ethos Cristnogol, mae’r mudiad yn ymdrechu i gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion, teuluoedd, a grwpiau mewn angen. Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf ar daith gyffrous o dwf ac wedi dod yn adnabyddus yn ei maes gwasanaeth am ddiwallu anghenion amrywiol, boed yn gorfforol, meddyliol, emosiynol neu ysbrydol. Rydym yn gweithio gyda’r holl ystodau oedran, ac rydym bob amser yn ceisio gwneud pethau newydd sy’n hyrwyddo ein cenhadaeth i weld pobl yn byw bywyd yn ei holl gyflawnder.

Trosolwg o’r Sefyllfa: Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn chwilio am unigolion ymroddedig ac angerddol i ymuno â’i Bwrdd Ymddiriedolwyr. Fel Ymddiriedolwr Elusen, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth lywio cyfeiriad strategol a llywodraethu’r sefydliad. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ffydd Gristnogol weithgar ac yn meddu ar y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i gyfrannu’n effeithiol at waith Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Rydym yn chwilio’n arbennig am bobl sydd â sgiliau neu brofiad mewn:

 • Materion cyfreithiol
 • Rhwydweithio a strategaeth
 • PR.

Mae dwy swydd wag ar hyn o bryd.

Math o Rôl: Gwirfoddol

Ymrwymiad Amser: Ar hyn o bryd mae’r Bwrdd yn cynnal chwe chyfarfod busnes rheolaidd yn ystod y flwyddyn galendr, tri chyfarfod ar-lein, a thri yn bersonol. Efallai y bydd cyfarfodydd eithriadol, a drefnir mewn cytundeb â holl aelodau’r Bwrdd pan fyddant yn codi. Er mwyn sicrhau bod yr ymgeiswyr cywir yn cael eu penodi, mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr holl gostau’n cael eu talu ar gyfer ymddiriedolwyr y gallai fod angen iddynt deithio i fynychu cyfarfodydd yn bersonol.

Cyfrifoldebau:

 1. Darparu arweiniad strategol a chyfrannu at ddatblygu a gweithredu cenhadaeth, gweledigaeth a nodau strategol Ymddiriedolaeth y Plwyf.
 2. Mynychu cyfarfodydd bwrdd rheolaidd a chymryd rhan weithredol mewn trafodaethau a phrosesau gwneud penderfyniadau.
 3. gweithredu er lles gorau’r elusen, gan sicrhau cydymffurfiaeth â’i dogfennau llywodraethu, rhwymedigaethau cyfreithiol, a deddfwriaeth berthnasol.
 4. Cyfrannu at lywodraethu a rheolaeth ariannol effeithiol Ymddiriedolaeth y Plwyf, gan gynnwys goruchwylio cyllidebau, adroddiadau ariannol, a rheoli risg.
 5. Cydweithio ag ymddiriedolwyr eraill, aelodau staff, a gwirfoddolwyr i gefnogi a hyrwyddo rhaglenni a gweithgareddau’r mudiad.
 6. Meithrin a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys rhoddwyr, cefnogwyr, sefydliadau partner, ac aelodau o’r gymuned.
 7. Defnyddio rhwydweithiau personol a phroffesiynol i nodi cyfleoedd ariannu posibl, noddwyr, neu bartneriaethau i hybu gwaith Ymddiriedolaeth y Plwyf.
 8. Gweithredu fel llysgennad i’r sefydliad, gan gynrychioli ei werthoedd a’i egwyddorion mewn digwyddiadau cyhoeddus, cyfarfodydd a chynadleddau.

Manyleb Person:

 1. Ffydd Gristnogol Weithredol: Rhaid i’r ymgeisydd fod ag ymrwymiad dwfn i’r ffydd Gristnogol a dangos ymwneud gweithredol â chymuned Gristnogol.
 2. Alinio ag Ethos Cristnogol: Dylai fod gan yr ymgeisydd ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad cryf o ethos Cristnogol Ymddiriedolaeth y Plwyf a’r gallu i’w hyrwyddo a’i gynnal yn eu rôl fel ymddiriedolwr.
 3. Arweinyddiaeth a Meddwl Strategol: Dylai’r ymgeisydd feddu ar sgiliau arwain cryf a’r gallu i feddwl yn strategol, gan roi arweiniad a chyfeiriad i’r sefydliad.
 4. Llywodraethu a Chydymffurfiaeth Gyfreithiol: Mae dealltwriaeth gadarn o lywodraethu elusennau a chydymffurfiaeth gyfreithiol yng nghyd-destun cyfraith Prydain neu barodrwydd i gael eich hyfforddi yn y maes hwn o fewn cylch gwaith ymddiriedolwr elusen yn hanfodol.
 5. Sgiliau Cyfathrebu a Rhyngbersonol: Mae angen sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol, ynghyd â’r gallu i ymgysylltu a chydweithio â rhanddeiliaid amrywiol.
 6. Craffter Ariannol: Mae bod yn gyfarwydd ag egwyddorion rheolaeth ariannol, cyllidebu ac adrodd ariannol yn ddymunol.
 7. Rhwydweithio a Meithrin Perthynas: Dylai’r ymgeisydd allu sefydlu a chynnal perthnasoedd effeithiol gyda rhoddwyr, cefnogwyr, a rhanddeiliaid perthnasol eraill.
 8. Ymrwymiad ac Argaeledd Amser: Disgwylir i Ymddiriedolwyr neilltuo digon o amser i gyflawni eu cyfrifoldebau yn effeithiol, gan fynychu cyfarfodydd bwrdd rheolaidd a chymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol yn ôl yr angen.

Sylwer: Mae’r gofyniad am ffydd Gristnogol weithredol yn angenrheidiol oherwydd ethos Cristnogol Ymddiriedolaeth y Plwyf ac mae’n unol â dogfennau llywodraethu’r elusen a chyfraith Prydain.

I fynegi diddordeb, llenwch y ffurflen. Nid yw hyn yn eich ymrwymo i ddod yn ymddiriedolwr, ond yn hytrach yn dechrau sgwrs gyda Bwrdd yr Ymddiriedolwyr am y posibilrwydd.

Job Category: Ymddiriedolwyr
Job Type: Gwirfoddol

Apply for this position

Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?