Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr yn diolch i Wirfoddolwyr

Yr wythnos hon, mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn dathlu Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr, lle rydym yn arddangos ac yn anrhydeddu’r gwaith a wneir gan wirfoddolwyr i wneud ein helusen yn llwyddiant.

Ar ran Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’n Tîm Staff, hoffwn ddiolch o galon i bob gwirfoddolwr sydd wedi cyfrannu at waith Ymddiriedolaeth y Plwyf dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Bwrdd a’r tîm staff yma yn ymwybodol iawn na allai’r elusen weithredu heb eich ymroddiad a’ch angerdd dros y sefydliad.

Yn 2021, cyfrannodd 239 ohonoch bron i 9000 o oriau at wirfoddoli, a alluogodd ni i redeg ein prosiectau o ddosbarthu parseli bwyd, i feithrin iechyd meddwl a lles yn y gymuned, i groesawu dros 100 o blant cofrestredig yn ein digwyddiadau a chlybiau sy’n ymroddedig i blant a phobl ifanc. Pobl ifanc. Mae hyn cyn i ni feddwl am y rhai sy’n gwirfoddoli gyda ni o bryd i’w gilydd trwy ein rhaglen Casgliad GOFAL, a’r rhai sydd wedi hyrwyddo ein gwaith trwy ddosbarthu taflenni.

Mae pob awr o’ch amser wedi effeithio’n uniongyrchol ar y gymuned, a bydd wedi helpu i gyfoethogi bywyd rhywun. Ni allwn bwysleisio digon wrthych pa mor dda yw hyn i’w weld.

Bob wythnos, mae eich gwaith yn creu straeon rhyfeddol o drawsnewid mewn pobl sydd angen cymorth, neu sydd wedi cael eu cyffwrdd gan Ymddiriedolaeth y Plwyf mewn rhyw ffordd. Rydych chi’n dangos cariad, rydych chi’n dangos caredigrwydd, rydych chi’n creu cymuned. Rydych chi’n gwneud gwahaniaeth.

Gan gydnabod y gwaith yr ydych yn ei wneud, rydym yn awyddus i fuddsoddi ymhellach yn ein gwirfoddolwyr ar gyfer y dyfodol, a dyna pam yr ydym yn cymryd rhan mewn mentrau amrywiol megis gweithio tuag at ein Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr . Yn fwy diweddar, rydym wedi croesawu Luke Coleman, ein Cydlynydd Lles, a fydd yn edrych i mewn i gynnal digwyddiadau amrywiol i wirfoddolwyr eu mwynhau a bod yn rhan ohonynt. Rydym hefyd wedi croesawu Carrie Gealy, y bydd ei phortffolio’n canolbwyntio ar Blant a Phobl Ifanc, gan fuddsoddi ynddynt, a’u tynnu’n ddyfnach i waith yr elusen, fel gwirfoddolwyr a buddiolwyr.

Fel mudiad Cristnogol, mae geiriau Iesu i garu ein cymydog fel y mae’n ein caru ni wrth galon ein mudiad, a chredwn fod gwirfoddolwyr yn hollbwysig er mwyn gwireddu’r ddelfryd hon. Rydym yn ffodus i weithio gyda byddin amrywiol o wirfoddolwyr, rhai sy’n rhannu ein ffydd Gristnogol, rhai nad ydynt yn siŵr, a rhai na fyddent yn disgrifio eu hunain fel credinwyr, ond sy’n dal eisiau cefnogi a chefnogi amcanion dyngarol o wneud ein byd yn lle gwell. Mae’r ymdrech hon ar y cyd gan ein gwirfoddolwyr yn amlwg.

Mae’n bleser gennyf ddweud, ar ddiwedd y flwyddyn, bob blwyddyn ers sefydlu’r elusen, fy mod wedi cymeradwyo ein hadroddiad blynyddol yn hyderus, gan wybod ein bod wedi gweithio er budd y cyhoedd. Ein gwirfoddolwyr sy’n bennaf gyfrifol am hynny.

Felly, wrth i ni ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2022, gydag ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol amrywiol ar y gweill a rhai digwyddiadau arbennig ar gyfer ein Gwirfoddolwyr, a gaf i ailadrodd fy niolch parhaus am bopeth a wnewch, a bydded i Dduw eich bendithio’n fawr wrth i chi wasanaethu eraill yn anhunanol gyda’r fath ymroddiad.

Gyda fy nghariad,

blank

Parch Dean Aaron Roberts | Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?