Heddiw Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ffarwelio ag Aimee Rees, un o’n Gweithwyr Cymunedol.

Roedd Aimee yn un o’n gweithwyr cyntaf yn yr elusen, pan ddechreuodd fel prentis Rhaglen Profectus gyntaf. Rhagorodd yn ystod ei phrentisiaeth gyda ni, gan basio gyda lliwiau hedfan ac yna sicrhau swydd barhaol yn yr elusen fel Gweithiwr Cymunedol llawn amser.

Ar wahân i gwblhau ei phrentisiaeth gyda ni, mae Aimee wedi cyflawni llawer o lwyddiannau yn ystod ei chyflogaeth yma, o helpu i sicrhau cyllid grant, i ddatblygu’r cynnig a’r profiad cyffredinol i’n gwirfoddolwyr, gan gynnwys gweithio ar flaenoriaeth yr elusen o ennill gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, gwobr gydnabyddedig o fewn y sector elusennol. Mae hi’n weinyddwr dawnus, ac yn hynod ddymunol gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Rhannodd Aimee hefyd y newyddion gwych yn ddiweddar ei bod yn disgwyl babi yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd hi nawr yn treulio ei hamser yn paratoi ar gyfer hynny, gyda’i gŵr Elys, ein cyn Swyddog Caffi Caredig. Gwasanaethodd y Parch. Dean yn eu priodas tua diwedd 2021. Dymunwn longyfarch y ddau ar y newyddion gwych a chyffrous hwn, ac rydym eisoes wedi dweud wrth Aimee am wneud yn siŵr ei bod yn arwyddo’r babi ar gyfer Tommy’s Tots , ein grŵp babanod a phlant bach!

Dywedodd y Parch. Dean, ein Cadeirydd Ymddiriedolwyr, am ymadawiad Aimee,

Nid yw ffarwelio â rhywun yn The Parish Trust byth yn hawdd, yn enwedig pan fo aelod o staff wedi rhoi cymaint. Mae wedi bod yn fraint gweld Aimee yn tyfu a datblygu fel unigolyn, ac yn ei bywyd proffesiynol wrth iddi ddechrau ar ei gyrfa yn y sector elusennol. Rwyf wedi gwerthfawrogi cael Aimee yma, gan wybod ei bod yn unigolyn galluog, a bod llawer o agweddau gweithredol yr elusen mewn dwylo galluog yn feunyddiol. Rydym i gyd am ddymuno’n dda iddi yn ei dyfodol, ac i’w hatgoffa y caiff groeso cynnes yma bob amser, gan ein bod yn gobeithio y bydd ei hadawiad yn “hyd nes y gwelwn ein gilydd eto” yn hytrach na ffarwelio parhaol . Da iawn Aimee ar bopeth rydych chi wedi’i gyflawni, a boed i Dduw fynd gyda chi i’r cam nesaf hwn o’ch taith!

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?