Heddiw, mae Llywodraeth Prydain wedi rhoi mesurau ar waith a fydd yn gweld dull mwy cadarn o hunan-ynysu yn digwydd. Gallwch ddarllen cwmpas llawn y mesurau yma .

Rydym wedi cael ymholiadau ynghylch beth mae hyn yn ei olygu i’n Prosiect GOFAL sydd â’r nod o helpu’r rheini sy’n ynysig, yn fregus, yn ddi-waith, neu’n methu â chael bwyd yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym ni ac elusennau eraill sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen ar hyn o bryd yn gweithio i egluro’r sefyllfa gyda’r Llywodraeth.

Fodd bynnag, mae ein prosiect penodol yn amddiffyn Defnyddwyr Gwasanaeth a Gwirfoddolwyr trwy weithredu dull gweithio o bell lle bynnag y bo modd. Mae ein gweithdrefn gwirfoddoli yn manylu ar sut mae’n rhaid i wirfoddolwyr gyflawni eu dyletswyddau, ac mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr yn gallu cysylltu â Defnyddwyr Gwasanaeth o’u cartrefi trwy ein system cymorth ar-lein ein hunain a system ffôn soffistigedig.

Gallwn eich sicrhau bod y prosiect yn parhau. Rydym yn hyblyg ac yn gallu addasu ein trefn er mwyn helpu’r rhai mewn angen yn ein cymunedau lleol.

Hoffem hefyd eich atgoffa i gyd fod eich iechyd meddwl yr un mor bwysig â’ch iechyd corfforol. Peidiwch â theimlo’n unig ar hyn o bryd, ac os oes angen i chi siarad â rhywun, rydyn ni yma i chi.

Er mwyn darganfod mwy, gweler ein tudalen prosiect bwrpasol .

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?