Cynorthwyydd Clwb Ieuenctid

Contract: Contract Dim Awr

Patrwm Gwaith: Rhagwelir mai ar nos Wener rhwng 6:30pm ac 8:30pm y prif oriau gwaith, ond bydd angen rhywfaint o hyblygrwydd.

Cyflog: £10.90 yr awr

Yn adrodd i: Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid a Phlant

Pwrpas y rôl:

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n angerddol am fuddsoddi mewn pobl ifanc a darparu gofod diogel, croesawgar iddynt gyda modelau rôl i’w cefnogi trwy gyfnodau hanfodol yn eu bywydau. Byddwch yn creu perthnasoedd cadarnhaol gyda phobl ifanc sy’n mynychu’r Clwb Ieuenctid ac yn helpu i sicrhau bod y gofod yn ddiogel, yn cael ei reoli ac yn ddeniadol. Byddwch yn helpu i hwyluso gweithgareddau sy’n grymuso pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gweithredol a chreu newid cadarnhaol, tra ar yr un pryd yn rhan o elusen sy’n tyfu, ac yn amlygu pobl ifanc i ddylanwadau cadarnhaol gan oedolion y gallant deimlo’n ddiogel yn eu cylch, wrth ddatblygu’n gymdeithasol gydag eraill. Pobl ifanc.

Prif Gyfrifoldebau a Thasgau

 1. Bod yn berson sy’n cefnogi pobl ifanc ac yn meithrin cysylltiadau â nhw i sefydlu perthynas broffesiynol, ddibynadwy
 2. Hwyluso pobl ifanc i feithrin eu sgiliau a’u hyder fel bod cyfranogiad a chyfraniad pobl ifanc yn cael eu huchafu a’u bod yn gallu mynegi eu barn
 3. Dod yn gyfarwydd â chod ymddygiad ac arferion y Clwb Ieuenctid
 4. Cynorthwyo gyda phroses arwyddo’r Clwb Ieuenctid a rheoli ymddygiad pobl ifanc trwy gydol y Clwb Ieuenctid
 5. Cynorthwyo gyda thacluso Clwb Ieuenctid ac adrodd ar sgyrsiau a gweithgareddau sydd wedi digwydd bob nos
 6. Cymryd menter eich hun yn ystod y Clwb Ieuenctid i reoli a dad-ddwysáu ymddygiad pobl ifanc yn rhagweithiol a cheisio ymgysylltu â phobl ifanc nad ydynt yn ymgysylltu
 7. Sicrhau bod pob gweithgaredd ac ymgysylltiad â phobl ifanc yn cydymffurfio â deddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau diogelu

Manyleb Bersonol

 • Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc
 • Empathi a dealltwriaeth o anghenion pobl ifanc
 • Hyderus wrth reoli a dad-ddwysáu sefyllfaoedd wrth iddynt godi mewn modd cadarnhaol
 • Dealltwriaeth o bolisïau ac arferion Diogelu ac Iechyd a Diogelwch yn y gweithle
 • Disgresiwn barn, a phrofiad o ymdrin â gwybodaeth sensitif
 • Profiad blaenorol o waith ieuenctid yn ddymunol
Job Category: Youth & Children

Apply for this position

Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Drop files here or click to uploadMaximum allowed file size is 5 MB.
Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?