Datganiad gan y Parch. Dean Roberts, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth y Plwyf, ar Ddiwrnod yr Etholiad

Annwyl Gyfeillion,

Wrth i Ddiwrnod yr Etholiad wawrio, rwyf am annog pob un ohonoch sy’n gymwys i achub ar y cyfle hollbwysig hwn i bleidleisio. Mae pleidleisio yn fwy na dyletswydd ddinesig; mae’n fynegiant pwerus o’n gwerthoedd cyfunol. Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf wedi’i seilio ar egwyddorion Cristnogol o degwch, cariad, tosturi, a chyfle i bawb. Mae eich pleidlais yn helpu i lunio cymdeithas lle gall pawb fyw bywyd i’r eithaf, dan arweiniad yr egwyddorion hyn.

Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal digwyddiad hysting oherwydd credwn y gall gwleidyddiaeth fod yn rym er daioni i wneud y byd yn lle gwell. Mae Ymddiriedolaeth y Plwyf yn amhleidiol, ac rydym yn annog pawb i bleidleisio ar sail eu cydwybod. Wrth ichi fwrw eich pleidlais, ystyriwch nid yn unig beth fyddai’n well i chi, ond beth fyddai’n creu cymdeithas well yn ei chyfanrwydd.

Trwy bleidleisio, rydych chi’n cefnogi arweinwyr sy’n blaenoriaethu lles pawb ac yn gweithio i greu cymuned lle mae cyfiawnder a thosturi yn drech. Gad inni gofio ymdrechu am gymdeithas deg a chariadus.

Cofiwch fynd â’ch rhif adnabod â llun gyda chi i’r orsaf bleidleisio, gan fod angen bwrw eich pleidlais. Mae’r weithred fach hon yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y broses ddemocrataidd hollbwysig hon.

Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth sylweddol. Pleidleisiwn heddiw dros ddyfodol sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd dyfnaf ac yn dod â gobaith a chyfle i bawb.

Gyda dymuniadau gorau,

Parch Dean Roberts
Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth y Plwyf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?