Noson Dathlu Gwirfoddolwyr 2024: Anrhydeddu Calon Ymddiriedolaeth y Plwyf

Mae wythnos gyntaf mis Mehefin wedi’i dynodi’n Wythnos Gwirfoddolwyr yn y DU, ac yn The Parish Trust, cynhaliwyd Noson Ddathlu ar ddydd Iau 6ed Mehefin wedi’i neilltuo i ddathlu a gwerthfawrogi ein gwirfoddolwyr anhygoel.

Wedi’i drefnu gan Nerys Beckett, Arweinydd Prosiect CARE, a Carrie Gealy, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid a Phlant, daeth llawer o’n gwirfoddolwyr ymroddedig ynghyd. Roedd y noson yn cynnwys bwffe hyfryd trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth y Plwyf, gyda rhoddion hael gan Dominos a Morrisons, ynghyd â chwis hwyliog ac araith gan ein Prif Weithredwr, y Parch. Ddeon Aaron Roberts.

Yn ei araith, mynegodd Dean ddiolchgarwch mawr i’r gwirfoddolwyr, gan gydnabod eu “hymrwymiad diwyro a’u hymdrechion diflino” sydd wedi arbed £86,000 mewn costau i’r elusen. Amlygodd sut mae gwirfoddolwyr yn dod â “gobaith, cefnogaeth, a newid cadarnhaol” i unigolion a theuluoedd di-ri trwy amrywiol weithgareddau megis pacio bwyd, codi arian, garddio, a darparu cefnogaeth i ieuenctid a gwirfoddolwyr ag anghenion ychwanegol.

Rhannodd Dean hefyd newyddion cyffrous am ddyfodol Ymddiriedolaeth y Plwyf, gan gynnwys sefydlu Cyngor Llais Gwirfoddolwyr, llwyfan i wirfoddolwyr rannu eu syniadau, adborth a mewnwelediadau. Nod y cyngor hwn yw sicrhau bod lleisiau gwirfoddolwyr wrth galon cyfeiriad yr elusen. Yn ogystal, cyhoeddodd lansiad y rhaglen Room to Reward, a fydd yn cydnabod cyfraniadau gwirfoddolwyr eithriadol gydag arhosiad dros nos haeddiannol mewn gwesty sy’n cymryd rhan gyda dewisiadau ar gael o bob rhan o’r wlad.

Wrth edrych i’r dyfodol, aeth Dean i’r afael â’r trawsnewid sylweddol y mae’r elusen yn ei wynebu wrth symud i adeilad newydd. Mae rhodd ddiweddar Neuadd Bryn yn gyfle gwych, er bod angen ei adnewyddu’n sylweddol cyn y gall wasanaethu ystod eang o wasanaethau’r elusen yn llawn. Cydnabu’r heriau ariannol sydd o’n blaenau ond pwysleisiodd nad yw’r angen am eu gwasanaethau erioed wedi bod yn fwy.

Gorffennodd drwy dynnu sylw at gyfraniad a chyfraniad amhrisiadwy gwirfoddolwyr, gan nodi, “Bydd eich profiadau, eich syniadau a’ch ymroddiad yn parhau i siapio Ymddiriedolaeth y Plwyf a gwella’r gefnogaeth a ddarparwn i’n cymunedau.”

Roedd y noson yn destament i’r rôl hanfodol y mae gwirfoddolwyr yn ei chwarae yn The Parish Trust, yn dathlu eu llwyddiannau ac yn edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd.

Diolch i’n holl wirfoddolwyr am eich angerdd, ymrwymiad, a chyfraniadau anhygoel. Chi yw calon teulu Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?