Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gyhoeddi lansiad sydd ar ddod o Tommy’s Tots , Grŵp Babanod a Phlant newydd yn Trethomas, er budd unrhyw un sy’n dymuno mynychu.

Cymerir enw’r grŵp ar ôl enw Eglwys St. Thomas yn Nhretomos lle cynhelir y grŵp. Mae Eglwys St. Thomas bellach yn cael ei rheoli gan Ymddiriedolaeth y Plwyf ac mae wedi dod yn bencadlys gweithrediadau’r elusen.

Bydd y Grŵp Babanod a Phlant newydd yn dechrau ym mis Medi 2021 , gyda sesiynau’n rhedeg o 9:30am tan 11:00am bob dydd Mawrth yn ystod y tymor. Bydd y sesiwn gyntaf yn cychwyn ar ddydd Mawrth 7 Medi, 2021. Ni fydd angen archebu lle.

Bydd mynediad yn £1.50 y cartref i helpu i dalu costau. Bydd te, coffi, sgwash a bisgedi/byrbrydau ar gael yn rhwydd i blant a’u gofalwyr, a bydd yn gymysgedd o weithgareddau, gemau, a chrefftau i’r plant eu mwynhau. Bydd gan bob wythnos ei thema ei hun, a bydd y grŵp plant bach yn ymgorffori gweithgareddau sy’n annog plant i ddatblygu eu sgiliau bywyd yn unol â fframwaith Cerrig Milltir a Nodau Dysgu Cynnar y GIG. Bydd y sesiynau’n cloi gydag amser o rannu, a gwrando ar stori ryngweithiol o’r Beibl.

Ar ôl pob sesiwn, mae croeso i rieni/gwarcheidwaid a’u plant aros am ginio dewisol. Codir £2.50 ychwanegol y plentyn am ginio a bydd yn cynnwys byrbrydau a brechdanau iachus i’r plant, weithiau’n seiliedig ar y stori a ddarllenwyd yr wythnos honno! Cymerir archebion cinio wrth fewngofnodi wrth y drws.

Bydd hwn yn gyfle gwych i rieni greu bondiau a chyfeillgarwch gyda’i gilydd, yn ogystal ag amser gwych i blant chwarae a datblygu gyda phlant eraill. Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth y Plwyf gydweithio â’r Rhwydwaith Rhieni ac eraill i lenwi bylchau yn y ddarpariaeth yn y gymuned leol ar gyfer plant, pobl ifanc, a’u rhieni/gwarcheidwaid.

Of further interest...

June 27,2022

Dyfodol Bws Gwennol Ysbyty dan Fygythiad

Mae Dyfodol Bws Gwennol Ymddiriedolaeth y Plwyf dan fygythiad

June 23,2022

Haf o Hwyl i Blant a Phobl Ifanc i’w gynnal yn Ymddiriedolaeth y Plwyf

Wrth i Gymru barhau i wella ar ôl effaith

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

Which website are you trying to visit?