Lansio Caffi Caredig

Ar Ddydd Llun 10fed Mai am 10:30yb, mynychodd dirprwyaeth o ymddiriedolwyr o Ymddiriedolaeth y Plwyf, aelodau staff, a chynghorwyr lleol a phwysigion seremoni agoriadol fawreddog Y Caffi Caredig.

Mae’r Caffi Caredig yn far coffi a byrbrydau dielw sy’n cael ei redeg gan The Parish Trust – elusen gofrestredig sydd wedi’i seilio ar egwyddorion Cristnogol gyda chenhadaeth i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Nod y bar byrbrydau symudol yw bod mor foesegol ag y gall fod, gan ymdrechu i leihau gwastraff bwyd, torri i lawr ar blastig, a sicrhau bod elw yn mynd at y gwaith o helpu eraill. Yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â danteithion melys ac eitemau sawrus, mae Caffi Caredig wedi’i leoli yn adeilad Ymddiriedolaeth y Plwyf i wasanaethu’r gymuned leol.

Er gwaethaf y tywydd gwael, aeth y seremoni agoriadol yn ei blaen gyda’r Parchedig Ddeon Aaron Roberts, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr, yn diolch i bawb a oedd wedi cefnogi’r elusen wrth gynllunio a gweithredu’r prosiect cyffrous hwn. Aeth ati wedyn i dorri’r rhuban i nodi cychwyn swyddogol gweithgareddau masnachu Caffi Caredig.

Rhagwelir y bydd Caffi Caredig yn cael ei ddefnyddio i “gynnal” digwyddiadau a gwasanaethau eraill sydd ar gael yn Ymddiriedolaeth y Plwyf yn ogystal â chael eu rhedeg yn fasnachol ar sail ddi-elw. Mae’r elusen ar hyn o bryd yn datblygu cyfres o gyrsiau a grwpiau cymorth sy’n ceisio mynd i’r afael â’r problemau a’r heriau sy’n wynebu pobl heddiw, gan gynnwys y rhwystrau bywyd yn dilyn Pandemig y Coronafeirws.

Bydd defnyddio’r Caffi yn y modd hwn yn galluogi Ymddiriedolaeth y Plwyf i barhau â’i gwaith elusennol o hau ffydd, rhannu gobaith, a dangos cariad yn y gymuned. Dywedodd y Parch. Dean am yr agoriad, Mr.

Mae heddiw yn foment hollbwysig ym mywyd Ymddiriedolaeth y Plwyf. Dwi mor gyffrous i weld Caffi Caredig yn agor, a dwi’n edrych ymlaen at fod yn gwsmer cyson yno! Mewn cyfnod mor heriol i’r sector gwirfoddol, mae’r hyn a gyflawnwyd yma heddiw yn ganlyniad i waith caled a phenderfyniad cynifer ac mae’n hyfryd gweld. Rydym wedi cael ein cefnogi’n aruthrol gan ein Cyngor lleol, yn ogystal â’r holl gyllidwyr grant a ddarparodd yr arian i wireddu’r freuddwyd hon. Unwaith eto, rwy’n falch o fod yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr ar gyfer sefydliad sy’n gwneud gwahaniaeth diriaethol ym mywydau pobl, ac mae’n anrhydedd i mi wasanaethu ochr yn ochr â thîm mor wych o Ymddiriedolwyr a Staff. Boed i Dduw fendithio ymdrechion y Caffi Caredig, a bydded iddo fod yn gatalydd i ymestyn ein cyrhaeddiad i ofalu a chynnal ein cymunedau.

Mae Caffi Caredig ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8:30am tan 4:30pm, gyda seddau awyr agored ar gael i’r rhai sydd am aros. Mae staff sy’n gweithio yn y Caffi ar hyn o bryd wedi’u cofrestru gyda Rhaglen Profectus yr elusen, sy’n rhoi cyfleoedd i bobl ddysgu sgiliau a datblygu eu gyrfa. Ceir mwy o fanylion am y Caffi Caredig a’i waith ar ei dudalen we bwrpasol .

Credydau Llun: Lowri Thompson

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?