Prosiect CARE yn gwneud Penawdau Newyddion

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae’r Prosiect CARE wedi gwneud newyddion lleol a chenedlaethol, wrth i dros 100 o wirfoddolwyr ysgogi eu hunain i ymuno â’r ymdrech ymateb i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus yr Achosion Coronafeirws.

Dechreuodd allfeydd newyddion ymddiddori yn wythnos gyntaf gweithrediadau’r prosiect, gyda’r Caerphilly Observer yn adrodd ar y gwaith hanfodol hwn.

Ers hynny, bu ITV Cymru yn cyfweld â’r Parchedig Ddeon Aaron Roberts, y Rheithor a’r Ficer, am y gwaith y mae eglwysi yn ei wneud yng nghanol pandemig y Coronafeirws. Cyhoeddodd Premier Christian Media hefyd erthygl ar y radio ac ar-lein am y Prosiect CARE a’r 100 o wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser a’u hegni i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’r rhai mewn angen. Ysgrifennodd yr Eglwys yng Nghymru Nodyn Facebook a chyhoeddodd Ddatganiad i’r Wasg Taleithiol ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan y Prosiect CARE.

Ar adeg adrodd, mae’r Prosiect CARE wedi cymryd dros 500 o alwadau ffôn ac wedi cyfeirio defnyddwyr gwasanaeth at un o’r pum gwasanaeth a gynigiwn. Ymhlith y galwadau ffôn hynny, rydym wedi dosbarthu dros 120 o barseli bwyd ac wedi casglu dros 50 o bresgripsiynau.

Mae partneriaethau’n cael eu cryfhau rhwng sefydliadau ac asiantaethau amrywiol, gan gynnwys perthynas waith agos Cyngor Sir Caerffili wrth i’r Prosiect GOFAL anelu at helpu i ddarparu gwasanaethau allweddol ar y cyd â nhw, yn ogystal â busnesau lleol a chenedlaethol ac elusennau yn y sector gwirfoddol.

Mae’r Prosiect CARE wedi cysylltu â sefydliadau ariannu amrywiol i ofyn am arian grant er mwyn cynnal a gwella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu fel y gallant barhau i’r rhai mwyaf agored i niwed yn y gymdeithas yn ystod ac ar ôl Pandemig Coronafeirws. Mae’r prosiect yn parhau i dderbyn rhoddion o fwyd ac arian gan y cyhoedd, ac mae’r gwirfoddolwyr yn hynod ddiolchgar am hynny.

DIWEDD.

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?