Diolch am eich holl gymorth yn ystod 2022.

I’r holl wirfoddolwyr, a chyfranwyr at Waith Ymddiriedolaeth y Plwyf :

Mae heddiw yn nodi diwrnod olaf sifftiau pacio parseli bwyd a danfoniadau nes i ni gau ar gyfer gwyliau’r Nadolig i gofio genedigaeth Crist. Wedi dweud hynny, mae rhai gwirfoddolwyr yn agor ar Ddydd Nadolig i ddarparu cinio ar gyfer y rhai a fyddai fel arall yn gweld dydd Nadolig yn ddiwrnod unig yn y calendr. Dyna wir ymroddiad a chariad at y gymuned. Dim ond dymuno y gallwn i fod yno, heblaw am y ffaith fy mod yn cymryd gwasanaethau Nadolig!

Rwy’n ysgrifennu hwn o’m swyddfa yn ein Pencadlys, ar doriad y wawr, pan nad oes neb arall yma, a Beth, ein glanhawr, newydd adael. Mae’n teimlo fel y tawelwch cyn y storm, oherwydd bydd yr adeilad yn fwrlwm o weithgarwch yn ddiweddarach heddiw.

Ond dyna harddwch y gwaith rydyn ni’n ei wneud yma. Nid oes unrhyw ddiwrnod yr un peth. Rydyn ni’n cwrdd â miloedd lawer o bobl o bob cefndir a chefndir gwahanol. Rydym yn gweld y gorau, a gwaethaf o gymdeithas. Rydyn ni’n ceisio helpu lle gallwn ni.

Mae gennym dîm bach o staff, sydd â chalon fawr. Ac mae gennym ni deulu ffyddlon o wirfoddolwyr sydd wedi ein helpu ni i ddod drwodd eleni. Mae gennym hefyd bawb sy’n gysylltiedig â ni oherwydd eu bod yn rhoi i ni – boed hynny’n fwyd, arian, neu eitemau wedi’u gwau.

Ni allem wneud yr hyn a wnawn heb waith caled pawb sydd wedi dod at ei gilydd i wneud Ymddiriedolaeth y Plwyf hyn ydyw.

Ac felly mae’r neges hon wedi’i hysgrifennu yma i ddweud yn syml diolch am eich ffyddlondeb i ni, eich haelioni, a’ch parodrwydd i helpu. Mae’n wir yn cynhesu fy nghalon i weld pobl yn dal i fuddsoddi eu hamser a’u harian yn yr elusen i helpu eraill, yn enwedig yn yr amgylchiadau economaidd anodd hyn.

I ni fel elusen Gristnogol, gwasanaeth yw popeth. Rydym wedi cael ein calonogi gan yr unigolion di-rif, boed yn rhannu ein ffydd ai peidio, sydd wedi ein gwasanaethu, ac wedi gwasanaethu eraill eleni. Cofiwn Iesu yn dweud wrth ei ffrindiau, “… mae llywodraethwyr y byd hwn yn arglwyddiaethu dros eu pobl, ac mae swyddogion yn llewyrch eu hawdurdod dros y rhai sydd oddi tanynt. Ond yn eich plith bydd yn wahanol. Rhaid i’r sawl sy’n dymuno bod yn arweinydd yn eich plith fod yn was i chi, a rhaid i’r sawl sydd am fod yn gyntaf yn eich plith ddod yn gaethwas i chi. Oherwydd ni ddaeth hyd yn oed Mab y Dyn i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu eraill ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.” – Mathew 20:25-28.

Rydym am fod yn weision yma yn Ymddiriedolaeth y Plwyf , ac rydym wedi cael cymaint o enghreifftiau o hynny eleni oherwydd pob un ohonoch sydd wedi rhoi cymaint. Diolch eto, o waelod fy nghalon.

blank

Sylwer, er mwyn dathlu atgyfodiad Iesu ac i fwynhau Gwyliau’r Pasg, bydd Ymddiriedolaeth y Plwyf ar gau  o ddydd Iau 28 Mawrth 2024 a bydd yn ailagor ddydd Llun 8 Ebrill 2024. Rydym yn dymuno Pasg Hapus i’n holl randdeiliaid a buddiolwyr.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Pa wefan ydych chi'n ceisio ymweld â hi?