blank

Parch Dean Aaron Roberts

Hei yno – fy enw i yw Deon a fi yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth y Plwyf.

Rydw i wedi byw yng Nghymru ar hyd fy oes, yn dod lawr o Ogledd Cymru i fyw yng Nghaerdydd pan ddechreuais yn y brifysgol. Astudiais Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd tra’n gweithio swydd ddydd yn O2, felly gallaf o leiaf ddweud fy mod wedi cael swydd “normal” ar ryw adeg yn fy mywyd! Graddiais gyda BA Anrhydedd yn 2012. Wedi hynny, es ymlaen i fod yn “Gynorthwy-ydd Bugeiliol” yn Eglwys St. Paul’s Casnewydd, a dyna lle cefais fy nghadarnhau a phriodi. Deuthum yn Weinidog Cyswllt Lleyg yn yr eglwys honno ac ar yr un pryd, dechreuais archwilio’r posibilrwydd y gallai Duw fod yn fy ngalw i gael fy ordeinio.

Yn 2014, cefais fy nerbyn i hyfforddi i gael fy ordeinio a deuthum i fyw a gweithio ym mhlwyfi Bedwas, Machen, Llanfihangel-y-Fedw a Rhydri. Hyfforddais ar gyfer ordeinio yng Ngholeg y Drindod, Bryste , ac ar ôl llawer o straen a gwaith caled llwyddais i ennill Meistr yn y Celfyddydau mewn Diwinyddiaeth, Gweinidogaeth a Chenhadaeth. Cefais fy ordeinio yn 2016, ac arhosais yn yr un ardal ag y gwnes i hyfforddi i fod yn weinidog. Deuthum yn Rheithor a Ficer y plwyfi yn 2020, ar ôl bod yn Gurad yno, ac yn ddiweddarach ymgymerais â goruchwyliaeth gyffredinol o blwyfi ychwanegol Marshfield a Sain Ffraid yn 2022.

Rhywle ar hyd y ffordd fe wnes i hefyd godi Tystysgrif RSCM o’r Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig, gan fod gennyf ddiddordeb yn y ffordd y mae bodau dynol yn ymateb i gerddoriaeth, yn enwedig mewn lleoliad addoli.

Rwy’n briod â Megan ac mae gennym dri mab, Harri James, Elis Daniel, a Jac Gabriel. Dwi’n hoff iawn o chwarae cerddoriaeth (dwi’n bianydd ac organydd), cerdded, darllen, blogio a marchogaeth yn ogystal â mynd i’r sinema a’r theatr … ond dwi ddim yn cael gwneud llawer o hynny y dyddiau hyn, felly pan dwi’n gwneud cael y cyfle, dwi yn fy elfen!

Yn 2019, sefydlais Ymddiriedolaeth y Plwyf (The Parish Trust) gyda chymorth rhai pobl wych a fuddsoddwyd yn rhai o’r meysydd yr oedd yr elusen eisiau effeithio arnynt, a daethant yn Ymddiriedolwyr sefydlu ochr yn ochr â mi. Fe wnes i arwain yr elusen yn gyntaf fel Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr tan fis Ebrill 2023 cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol. Mae’r elusen wedi tyfu ers ei dechreuadau bach i fod yn sefydliad deinamig, rhagweithiol y mae heddiw. Rwyf mor ddiolchgar fy mod wedi gallu gwasanaethu fel Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr Elusen a nawr fel ei Phrif Swyddog Gweithredol cyntaf. Mae’n caniatáu i mi roi fy ffydd ar waith ac i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau llawer o bobl, tra’n cyfoethogi cymunedau trwy ddarparu gwasanaethau a phrosiectau y mae mawr eu hangen trwy ein gwaith.

Derbyn y newyddion diweddaraf

Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr!

Rhowch eich gwybodaeth isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf…

blank

Which website are you trying to visit?